Областна дирекция на МВР - Смолян


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Информация за влезлите в сила съдебни актове, свързани с обжалване на наказателни постановление- глоби и имуществени санкции, издадени по реда на чл.209а от Закона за здравето, като се посочи номер, година и съд за съответното дело за периода от 2020 г. до момента. Желая информацията да ми бъде изпратена на посочения имейл.

Решение


Дата:
Уведомление по чл. 33 от ЗДОИ.
Приложени документи
Reshenie reg. n. 345004-8 ot 29.11.2021 Zalicheni.pdf