Общинска администрация - Раднево


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
Светлана Жекова Атанасова
Телефон:
Ел. поща:
svetleto_76@abv.bg
1. Колко недвижими имота, частна общинска собственост, на територията на град Раднево към момента на подаване на настоящото заявление за достъп до обществена информация, не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет? Кои са кадастралните номера на тези имоти? 2. За колко от тези имоти по т. 1 от заявлението към момента на подаване на настоящото заявление за достъп до обществена информация са сключни договори за наем или друг вид договори, с които възмездно или безвъзмездно се предоставя ползването на тези имоти, между община Раднево и трети лица по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинкста собственост? За колко от тези имоти по т. 1 от заявлението към момента на подаване на настоящото заявление за достъп до обществена информация има действащи други договори или друго волеизявление, което е основание за трети лица по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост да ползват възмездно или безвъзмездно недвижимите имоти по т. 1 от заявлението? Моля да предоставите преписи от тези договори или други волеизявления, с които от името на Община Раднево е предоставено възмездно или безвъзмездно ползване на трети лица по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост върху имоти по т. 1 от заявлението.

Решение


Дата:
Решение№ ДОИ -15/13.12.2021 г.