Общинска администрация - Велинград


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Наименование:
Дончо Минчев Пачиков Сдружение ПАМЕТ
Седалище:
5800 Плевен, ул. Беласица 26, П.К. 235
Телефон:
0882364335
Ел. поща:
doncho@gmail.com

Адрес:
Пазарджик, Велинград, гр.Велинград, пк. 4600
бул. “Хан Аспарух” № 35
Сдружение ПАМЕТ гр. Плевен, ул. „Беласица“ N 26, memory@uraa.eu, тел.0882364335 До Председателя на Общински съвет гр. Велинград З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ От Дончо Минчев Пачиков , Председател на Сдружение ПАМЕТ https://memory.uraa.eu, ЕИК 114676121 Седалище: Плевен, ул. “Беласица” N 26 Адрес за кореспонденция: 5800 Плевен, П.К. 235 Телефон за връзка: 0882364335, ел. поща memory@uraa.eu УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание на чл.4 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена следната такава: Кога, от кого, на каква длъжност и с какъв тип договор е назначен господин Венко Илиев Бозев – Зам. председател на Общински съвет – Велинград от БСП и Председател на Ловно-рибарско дружество – гр. Велинград в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД? Видно е, че исканата информация включва и трето лице и е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й по смисъла на ЗДОИ. Желаeм да получим исканата информация в следната форма: надлежно заверено копие на хартиен носител (писмена справка) на посочения адрес за връзка и на посочената електронна поща. Готови сме да заплатим такса съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министерство на финансите. Очакваме по посочената електронна поща да ни бъде върнат входящ номер на нашето Заявление. Дата: 24.11.2021 г. Подпис: …………..……/П/…………………….

Решение


Дата: