Общинска администрация - Гълъбово


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Наименование:
Сдружение ПАМЕТ Дончо Минчев Пачиков
Седалище:
5800 Плевен
Телефон:
******************
Ел. поща:
mkandrobg@gmail.com

Адрес:
Стара Загора, Гълъбово, гр.Гълъбово, пк. 6280
кв. „Строител“
Сдружение ПАМЕТ гр. Плевен, ул. „Беласица“ N 26, memory@uraa.eu, тел.0882364335 До Директор СУ „Васил Левски“ Гр. Гълъбово Копие: Министър МОН Копие: Директор РУО – Стара Загора З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ От д-р инж. Дончо Минчев Пачиков , Председател на Сдружение ПАМЕТ https://memory.uraa.eu, ЕИК 114676121 Седалище: Плевен, ул. “Беласица” N 26, Адрес за кореспонденция: 5800 Плевен, П.К. 235, Телефон за връзка: 0882364335, ел. поща memory@uraa.eu УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, На основание на чл.4 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена следната такава: 1. Каква процедура и с коя Ваша заповед е организирано предоставяне на техника на ученици от училището с цел участие в неприсъствена форма на обучение, съгласно заповеди на МОН и МЗ. 2. Каква процедура и с коя Ваша заповед е организирано връщане на предоставената техника и при какви условия се връща. 3. Как се процедира с техниката, предоставена на ученици, чиито родители не желаят децата им да се тестват. 4. Децата по т.3. остават ли в режим на неприсъствено обучение? 5. Ако отговорът на т.4 е ДА каква методика сте разпоредили да се прилага? Желаeм да получим исканата информация в следната форма: надлежно заверено копие на хартиен носител (писмена справка) на посочения адрес за връзка и на посочената електронна поща. Готови сме да заплатим такса съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министерство на финансите. Очакваме по посочената електронна поща да ни бъде върнат входящ номер на нашето Заявление. Дата: 07.12..2021 г. Подпис: …………..……/П/…………………….

Решение


Дата: