Общинска администрация - Кърджали


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
На основа на жалба с вх.№94-00-3343 от 23.09.2022 г. за нарушение в строителството в гр.Кърджали на ул.Кирил и Методи №14 и извършена физическа проверка на място от компетентни служители на Общинска администрация град Кърджали от отдел "Архитектура и регистър на строителните обекти" на 28.09.2022 година моля, да ми бъде предоставено копие от констативен акт по чл. 224 от Закона за Устройство на Територията.

Решение


Дата: