Министерство на околната среда и водите


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
Димитър Дойчев Димитров
Телефон:
0899407430
Ел. поща:
d.doichev@shu.bg

Адрес:
Шумен, Шумен, гр.Шумен, пк. 9700
ул. Университетска №115
Оценка въздействие върху околна среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), съгласувани с Регионална инспекция околна среда - Шумен, както и разрешение/разрешително от Басейнова дирекция черноморски район - гр. Варна, за изпълнение на дейността по проект за покриване и коригиране на река Енчова, в гр. Шумен, изпълняван в частта по "покриването" от "Автомагистрали Черно море" АД.

Решение


Дата:
Решението е публиковано в платформата, но поради техническа грешка е редактирано и качено отново. Информацията не е налична в МОСВ и се препраща до БДЧР и РИОСВ-Шумен.