Общинска администрация - Пловдив


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Дървесната растителност, която попада в обсега на обекта: комуникационно-транспортен пробив до Водна палата, засягащ бул. „Марица-юг“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ гр. Пловдив, а именно: - писменото разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /Заповедта за отсичане на кмета, съгласно чл.148, ал.12 от ЗУТ и чл.31, ал.1 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив, както и съпътстващите го документи - заповедта на кмета за сформиране на комисията съгласно чл.31, ал3 от същата - протокола, където е отбелязана дървесната растителност, която не се засяга, съгл. чл.157, ал.4 от ЗУТ Предпочитаната форма/и, в която желая да ми бъде предоставена информацията, е: копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Решение


Дата: