Областна администрация - Русе


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Уважаеми г-н областен управител, съгласно чл. 77 от Закона за държавната собственост Актовите книги за имотите - държавна собственост са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона, а съгласно , а данните , отразени в акта за държавна собственост се описват в специален регистър по реда на чл. 106 от Правилника за приложение на закона за държавната собственост. На сайта на Областна администрация е публикуван единствено главен регистър на имотите държавна собственост, по реда на чл. 106, ал.1 т.4, но не и и задължителния публичен регистър по реда на чл. 106, ал.1 т.5 от Правилника. Предоставям линк към на Областна администрация русе https://ruse.egov.bg/wps/wcm/connect/ruse.egov.bg-3611/d9f7ef69-9a85-467f-8950-d175e680d52c/RegImoti-DS-01122020.pdf?MOD=AJPERES В публикувания регистър липсват данни за съставен акт за държавна собсвеност под № 6724 Приложено предоставям сканирано копие от договор за продажба на държавно жилище, вписан в Службата по вписванията под № 46, том VII партида 513 от 27.10.1997 г., в който се съдържа информация за съставен акт за държавна собственост под № 6724 "съставен при служба държавна собственост към Областния управител на Русенска област" за който липсва информация в регистрите Моля да ми бъде предоставена справка относно Акт за държавна собственост на жилище, представляващо апартамент №1 етаж 1 вх. А на жилищна сграда №2 в Образцов чифлик по приложения договор, годината на неговото издаване, както и информация за издаден акт за държавна собственост на самата сграда, в която е разположено продаденото жилище, година на построяване, и от колко жилища се състои, под кой номер е вписан в имотния регистър. Желая да получа сканирани копия на акт за държавна собственост № 6724, както и сканирано копие на акта за държавна собственост на сградата, в която е разположено жилището описано в договора за продажба на държавно жилище от 06.10.1997 г. Справките и сканираните копия от документи желая да получа на електронен адрес: sleda@abv.bg

Решение


Дата: