Национална здравноосигурителна каса


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Във връзка от нуждата да се състави мнение за работата на НЗОК по отношение на заявленията на финансиране на скъпоструващо лечение на деца и установеното нормативно задължение за прозрачност на този процес, моля да ми бъде предоставена следната информация към момента на разглеждане на заявлението: - Колко непривършени заявления са оставени за разглеждане от Фонда за лечение на деца след 31. март 2019? Колко от тях са решени от НЗОК след 1-ви април - Получили ли са заявленията оставени от Фонда за лечение на деца след 31. март нови входящи номера с дата след 30. март, включително или се разглеждат със старите входящи номера? - Колко заявления за лечение на деца са подадени до НЗОК преди 1-ви януари и с каква входяща дата са въведени? Кога е изпратено всъщност най-старото от тях заявление? - Регистъра на стария сайт на Фонда за лечение на деца използва ли се за записване на заявления за финансиране на лечение на хора над 18 годишна възраст и колко такива заявления към НЗОК има към този момент? - Колко заявления за лечение на деца е получил НЗОК директно? - Колко заявленията директно до НЗОК са одобрени и колко са отхвърлени за финансиране към този момент? - Колко заявленията директно до НЗОК са спрени от разглеждане по молба на родителите и колко по други причини? - Колко е средно периодът от подаване до одобрение на заявленията в дни за онези заявления подадени директно до НЗОК, които са одобрени? - За колко от заявления подадени директно до НЗОК, които са одобрени, е отнело повече от две седмици да бъдат одобрени? - Извършван ли е анализ на ефективността на обработването на заявленията за лечение на деца в НЗОК и/или някакво сравнение с работата на фонда преди това? Ако да, моля да ми бъде предоставен документа? - Има ли вътрешни сигнали за забавяне на отделни заявления или предложения за подобрение на работата от служители заети с администрирането на заявленията за лечение на деца в НЗОК? Ако да, моля да ми бъде предоставена справка. - Списък с всички входящи номера на заявления за лечение на деца подадени директно към НЗОК към този момент. - Обновява ли се своевременно информацията в регистъра за лечение на деца на старата страница на Фонда за лечение на деца? Как се осигурява качеството на въвеждането? - При справка за отделен входящ номер в публичната част на регистъра за лечение на деца на старата страница на Фонда за лечение на деца има ли някакви лични данни, които могат да да бъдат видяни? - Отговаря ли регистъра за лечение на деца на старата страница на Фонда за лечение на деца на нормативното изискване за регистър поддържан от НЗОК с тези заявления? - Съществува ли публичен регистър с всички заявления за лечение на деца, където може да направим справка за всички разглеждани заявления и движението по тях? Ако не, кога се очаква да бъде пуснат в експлоатация?

Решение


Дата:
Решение № РД-19-256/19.07.2019 г.