Общинска администрация - Раднево


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Всички договори между Община Раднево и изпълнителя по обществена поръчка с уникален номер на поръчката 00662-2021-0019 „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, община Раднево - етап II“. Моля съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и европейските директиви, отнасящи се за защита на личните данни, копието на договорите да бъдат със заличени лични данни.

Решение


Дата:
Решение №14/02.12.2021 г.