Изпълнителна агенция по околна среда


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
Цветелина Людмилова Томова
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
1. Известни места/райони на територията на Столична община, където са установени замърсяване на почвите с тежки метали. 2. Геореферирани измервания/данни за на замърсяване на почвите с тежки метали на територията на Столична община, от възможно най-ранна дата до 2020г. 3. Докрада "Мониторинг на почвите и устойчиво управление на земите в землищата на с. Яна, с. Горни Богров и с. Бухово, р-н „Кремиковци”, 2009. Както и проведените към този доклад измервания на почвите, придружени от географски координати. 4. Други специфични доклади от проучвателни или измервателни еднократни дейности, относно замърсяването на почвите с тежки метали.

Решение


Дата:
Информацията е предоставена през предходните 6 месеца с Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 76/15.07.2022 г.