В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Фондация „Програма достъп до информация“ разработи наръчник за приложението на Закона за достъп до обществена информация. Наръчникът е специално предназначен за служители от държавната администрация и местните власти, изпълняващи функции по предоставяне на обществена информация в отговор на постъпили заявления за достъп до обществена информация. В наръчника са разгледани основните институти и понятия на закона, като под формата на въпроси и отговори са представени решения на редица казуси от практиката. В исторически план се проследява развитието на правото на достъп до информация в международен аспект и в частност в България и са разгледани процедурите за предоставяне на достъп до информация. Наръчникът е ценен и със синтезирането на съдебната практика по основни понятия и процедурни положения на закона. Наръчникът би бил полезен както за практици с опит в предоставянето на обществена информация по реда на закона, така и за служители, които сега започват да работят по тази проблематика.
Предложените модели на вътрешни правила за работа по ЗДОИ целят да уеднаквят практиката по прилагането на закона и изпълнението на задълженията по предоставяне на достъп и публикуване на обществена информация от задължените по закон субекти. Правилата са разработени с оглед спецификите на различните институции, съответно – министерства, държавни агенции, териториални звена, областни и общински администрации.
ЗЕУ урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.
Определя реда и начина за създаване, поддържане и публикуване на обществена информация в отворен формат и условията за нейното повторно използване.
ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни
ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.