Заявление от Физическо лице до от 16.05.2024

Рег. №: 1715860474-16.05.2024 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 16.05.2024 | Срок:30.05.2024

Физическо лице |

Движението в администрацията на МРРБ на Възражение с ваш вх. номер: V8-911/22.04.2024 16:24 от Системата за сигурно електронно връчване. Разгледано ли е от компетентен орган в МРРБ? Има ли становище по Възражението? Ако има - какво е то? Ако няма - кога ще бъде изготвено и изпратено?

44

Дата Процес
16.05.2024 14:54 Подаване на заявление