Заявление от Физическо лице до от 17.05.2024

Рег. №: 1715934442-17.05.2024 | Министерство на външните работи | Информацията не съществува | Дата на подаване: 17.05.2024 | Срок:31.05.2024

Физическо лице |

Уважаеми дами и господа,

моля да ми бъде даден достъп до общесрвена информация, дали Луаи Алхусейн Ахмад, сирийски гражданин с ЕГН 9001316509 е вшисван в регистрите на Министество на Външнитр Работи като заклет преводач от арабски езин на български език и обратно. Иформацията е необходима поради предстоящи преводи на официална документи от държави с официален арабски език: Катар, Ирак, Саудитска арабия, Оман, Бахрейн и други. Ако е вписан в регистрите, моля да ме увдедомите от коя дата фигурира в тях.

Благодаря предварително,

с уважение

Благовест Байрактаров

Решение


Дата: 22.05.2024

С Решение №15844/2018 г. на Върховния административен съд на Република България (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.), са отменени разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ПЛЗПДДК), съдържащи нормативното задължение за Министерството на външните работи (МВнР) да поддържа списък на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България.

Считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, МВнР преустанови поддържането на списък на физическите лица, извършващи преводи, както и издаването на потвържденията по отменения чл. 18, ал. 2 от ПЛЗПДДК.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация, Ви уведомяваме, че търсената от Вас информация не е налична в Министерството на външните работи и не разполагаме с информация за нейното местонахождение.

154

Дата Процес
17.05.2024 11:27 Подаване на заявление
22.05.2024 15:30 Крайно решение (Информацията не съществува)