Заявление от Физическо лице до от 02.05.2024

Рег. №: 1715949318-17.05.2024 | Министерство на външните работи | Одобрено | Дата на подаване: 02.05.2024 | Срок:

Физическо лице |

Колко на брой единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, са издадени от 31 март до 2 май 2024 г.?

На граждани от кои държави са издадени единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, за посочения период?

Какъв е броят издадени единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, за посочения период за всяка държава?

Решение


Дата: 17.05.2024

1. Допълвам предоставената със Заповед № 95-00-288/02.05.2024г. на постоянния секретар на Министерството на външните работи обществена информация, свързана с поставения първи въпрос: „Колко на брой единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, са издадени от 31 март до 2 май 2024 г.?“, както следва:

За периода 1-2 май 2024 г. са издадени 26 броя единни (шенгенски) визи.

Със Заповед № 95-00-288/02.05.2024г. на заявителя е предоставена информация, че от 31 март 2024 г. до 30 април 2024 г. са издадени общо 2558 бр. шенгенски визи. Разяснено е, че Националната визова информационна система позволява предоставяне на статистика за брой издадени краткосрочни визи и дългосрочни визи, но не позволява събирането на статистика за издадените единни визи и LTV визи, тъй като това са шенгенски визи за краткосрочно пребиваване и разликата в тях е единствено в записа, който се извършва във визовия стикер относно териториалния обхват на издадената виза.

2. Предоставям достъп до съхраняваната в Министерството на външните работи обществена информация, както следва:

По втория въпрос: „На граждани от кои държави са издадени единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, за посочения период?“

Република България издава единни (шенгенски) визи на гражданите на всички трети страни, посочени в списъка по Приложение I на Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година. В тази връзка, към настоящия момент са издадени единни визи на граждани от Армения, Азербайджан, Беларус, Виетнам, Египет, Китай, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Йордания, Казахстан, Кувейт, Ливан, Мароко, Пакистан, Палестина, Катар, Русия, Саудитска Арабия, Република Южна Африка, Киргизстан, Тунис, Турция, Узбекистан и Виетнам.

По третия въпрос: „Какъв е броят издадени единни шенгенски визи, валидни за цялата територия на държавите-членки, за посочения период за всяка държава?“

С Решение (EС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния, считано от 31 март 2024 г., страната ни е част от Шенгенското пространство.

В Приложения „А“ и „Б“ към горепосоченото Решение се съдържа списък на разпоредбите в достиженията на правото от Шенген по смисъла на член 4, пар. 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., които са приложими за Република България.

Един от изброените актове, който считано от 31 март 2024 г. е директно приложим в цялост от Република България, е Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс). В чл. 46 от Визовия кодекс е уредено, че държавите-членки произвеждат годишни статистики относно визите в съответствие с таблицата в приложение XII. Тази статистическа информация се предава на Европейската комисия до 1 март за предходната календарна година. В тази връзка и доколкото Република България прилага в цялост разпоредбите на достиженията на правото от Шенген от 31 март 2024 г. подобна статистика все още не е изготвяна и, съответно, не е предоставяна на Комисията, тъй като, тя е органът, който, в съответствие с чл. 53, пар. 2 от Визовия кодекс, преценява как и по какъв начин да предостави на обществеността статистическите данни относно издадените единни визи.


Документи:

1 Няма описание

104

Дата Процес
17.05.2024 15:35 Крайно решение (Одобрено)