Заявление от Физическо лице до от 07.05.2024

Рег. №: 1715950992-17.05.2024 | Министерство на правосъдието | Информацията не съществува | Дата на подаване: 07.05.2024 | Срок:

Физическо лице |

1. Има ли Министърът на правосъдието компетентност да издава чрез своята администрация удостоверения за наличието или липсата на българско гражданство по произход – в хипотезата на чл. 8 от Закона за българското гражданство?

2. Ако отговорът е положителен, моля да посочите кое е правното основание (конкретната разпоредба от кой закон или наредба), от която Министърът на правосъдието черпи компетентност да издава удостоверения – за наличие на българско гражданство по произход в хипотезата на чл. 8 от ЗБГ.

3. Какви удостоверения издава Министърът на правосъдието в производствата по реда на чл. 15 от Наредба № 1 за приложение на глава пета от ЗБГ във вр. чл. 39 от ЗБГ? Моля да ги изброите изчерпателно, тъй като в наредбата и закона липсват образци на удостоверенията.

4. Предвидено ли е измежду удостоверенията, които могат да се издават в производството по реда на чл. 15 от Наредба № 1 за приложение на глава пета от ЗБГ във вр. чл. 39 от ЗБГ такова за удостоверяване на българско гражданство по произход – в хипотезата на чл. 8 от Закона за българското гражданство?

5. В случай че МП има компетентност да издава такива удостоверения, колко положителни и колко отрицателни удостоверения са издадени за наличие/липса на българско гражданство по произход в хипотезата на чл. 8 от ЗБГ през 2023 г.? Ако все още не разполагате с пълни данни за 2023 г., моля да посочите за 2022 г.“

Решение


Дата: 17.05.2024

По смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, информацията по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от заявлението не представлява обществена информация, тъй като не покрива характеристиките нито на официална обществена информация, нито на служебна обществена информация по смисъла на този нормативен акт. Поставените в посочените точки от заявлението за достъп до информация въпроси касаят тълкуване на разпоредби от Закона за българското гражданство (обн. ДВ бр. 136 от 18 ноември 1998 г., в сила от 20.02.1999 г.) и Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.), а не целят формирането на мнение за дейността на министъра на правосъдието като задължен субект. За Министерството на правосъдието не съществува нормативно задължение да събира и съхранява статистическата информация, поискана по т. 5 от заявлението, съобразно посочените от заявителя критерии.

50

Дата Процес
17.05.2024 16:03 Крайно решение (Информацията не съществува)