Заявление от Физическо лице до от 18.05.2024

Рег. №: 1716003950-18.05.2024 | Министерство на правосъдието | Одобрено | Дата на подаване: 18.05.2024 | Срок:01.06.2024

Физическо лице |

С решение № 95-00-65/24/09.05.2024 ми бе предоставен достъп до информация, като независимо от предоставеният пълен достъп е отговорено на един от общо четири въпроса. Приемам, че решаващият орган е преценил, че съдържанието на отговора би трябвало да даде яснота и по останалите или просто не са били формулирани ясно. По тази причина уточнявам и перифразирам въпросите:

1. Съществуват ли нормативни актове, подзаконови или вътрешни такива в Министерство на правосъдието, предвиждащи обособяване на зони за сигурност около обектите на съдебната власт, които да се разполагат извън поземлените имоти, в които се намират обектите? В частност в поземлени имоти публична общинска собственост, с трайно предназначение "улици". Ако отговорът е положителен, моля да ми бъдат посочени, както и адресите на, които е осигурен достъп до съответните актове.

2. Предвиждат ли актовете по предходния въпрос, използването на зоните за сигурност в качеството на "служебен паркинг" (неохраняем, а със свободен достъп, регулиран с пътни знаци), за задоволяване на лични нужди на магистрати и служители в обектите и извън тях за паркиране на лични МПС.

Решение


Дата: 31.05.2024

ПРЕДОСТАВЯ достъп на заявителя до информацията, която вече е създадена, обработена и съхранявана от Министерството на правосъдието, както следва:

Информация по т. 1 от заявлението относно наличието на нормативни актове, подзаконови или вътрешни такива в Министерство на правосъдието, предвиждащи обособяване на зони за сигурност около обектите на съдебната власт се съдържа в Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, основно обновяване, ремонт, преустройство и експлоатация на обектите на съдебната власт, издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 8/25.01.2008 г.

Този нормативен акт е публично достъпен на сайта на Министерството на правосъдието:

https://justice.government.bg/home/index/122efbb3-d5ac-40eb-b29b-cbbfadf7073b?top=1

Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация: Предоставя се пълен достъп до исканата обществена информация, която е създадена, обработена и съхранявана от Министерството на правосъдието.

Срок за осигуряване на достъп до обществената информация: Срокът за осигуряване на достъп до обществената информация е съгласно чл. 34, ал. 3 ЗДОИ.

Място, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация: Достъпът до информация ще бъде предоставен чрез изпращане на решението на посочения от заявителя ел. адрес и на основание чл. 15в, ал. 3, т. 1 ЗДОИ – чрез публикуване в Платформата за достъп до обществена информация.

Форма, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация: Достъпът до информацията ще бъде предоставен на заявителя в писмен вид и се съдържа в настоящото решение.

Разходи по предоставянето на достъп до исканата обществена информация: На основание чл. 20, ал. 1 вр. чл. 35, ал. 3 ЗДОИ не се заплащат разходи по предоставянето на исканата информация.

По отношение на част от въпрос 1 и въпрос 2 от заявлението – искането не попада в приложното поле на ЗДОИ.

На основание чл. 40, ал. 1 ЗДОИ решението за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Решението да се изпрати на посочения от заявителя ел. адрес и на основание чл. 15в, ал. 3, т. 2 ЗДОИ да се публикува в Платформата за достъп до обществена информация.

54

Дата Процес
18.05.2024 06:45 Подаване на заявление
31.05.2024 14:27 Крайно решение (Одобрено)