Заявление от Физическо лице до от 20.05.2024

Рег. №: 1716184897-20.05.2024 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 20.05.2024 | Срок:03.06.2024

Физическо лице |

Моля да ми бъде предоставен екземпляр - копие от Решение №49-454-02-33 от 19.02.2024 г. за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната прието от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по енергетика и Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове при 49-то Народно събрание.

Моля да получа отговор на email: cvetelina_kecheva@abv.bg

49

Дата Процес
20.05.2024 09:01 Подаване на заявление