Заявление от Физическо лице до от 11.06.2024

Рег. №: 1718109967-11.06.2024 | Общинска администрация - Трън | Неодобрено | Дата на подаване: 11.06.2024 | Срок:25.06.2024

Физическо лице |

Моля да ми предоставите информация на основание чл. 131 от ЗУТ, като заинтересовано лице, за направените промени със Заповед № РД-05-208/ 30.05.2024г. на кмета в УПИ I-21, УПИ II-22 и УПИ ХI-22, кв.4 по ПУП на с.Милославци.

Решение


Дата: 21.06.2024

На основание чл.25, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, заявлението остава без разглеждане, тъй като в него не се съдържат данните по чл.25, ал.1, т.1 от ЗДОИ

35

Дата Процес
11.06.2024 15:46 Подаване на заявление
21.06.2024 16:48 Крайно решение (Неодобрено)