Заявление от Физическо лице до от 27.05.2024

Рег. №: 1718117632-11.06.2024 | Министерство на образованието и науката | Частично одобрено | Дата на подаване: 27.05.2024 | Срок:

Физическо лице |

1. Статистически данни за броя на учениците, завършили средно образование в последните 5 години.

2. Статистически данни за броя на българските ученици, които са изпращани на проект по програма Еразъм+ за учебната 2022/2023 г.

3. Статистически данни за броя дванадесетокласници, явили се на трета избираема матура през изминалата учебна 2022/2023 г.

4. Статистически данни за предпочитанията за кандидатстване в български университет на кандидат-студентите през изминалата учебна 2022/2023 г.

Решение


Дата: 11.06.2024

Предоставям достъп до съхранявана в Министерството на образованието и науката (МОН) информация, както следва:

По т. 1 от заявлението:

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ препращам заявлението на Центъра за информационно осигуряване на образованието – 1113 София, кв. Изток“, ул. ”Атанас Далчев” № 8 за отговор по компетентност.

По т. 2 от заявлението:

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ препращам заявлението на Центъра за развитие на човешките ресурси, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3, гр. София, ПК 1000 за отговор по компетентност.

По т. 3 от заявлението:

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ препращам заявлението на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование 1113 София, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 5 за отговор по компетентност.

По т. 4 от заявлението:

Министерството на образованието и науката не разполага с данни за предпочитанията за кандидатстване в български университети през учебната 2022-2023 година. На интернет страницата на Рейтинговата система на висшите училища в България (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/) може да се открие информация за най-често срещаните професии сред завършилите, както и статистически данни за успешна професионална реализация на студентите от различни професионални направления.

Министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация води и поддържа „Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления“, като електронна база данни.

В тази връзка и на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ препращам заявлението на Националния център за информация, адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52 А, 1125 гр. София за отговор по компетентност.

18

Дата Процес
11.06.2024 17:53 Крайно решение (Частично одобрено)