Заявление от Физическо лице до от 28.05.2024

Рег. №: 1718972785-21.06.2024 | Агенция "Митници" | Одобрено | Дата на подаване: 28.05.2024 | Срок:

Физическо лице |

- По какъв ред и с какъв акт е установен редът, по който ТД Митница Пловдив се извършват услуги по чл. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците (Тарифата) за извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение.

- Колко искания са подадени в ТД Митница Пловдив за извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение от заинтересовани лица в периода 01.01.2023 г. – 31.03.2024 г., колко от исканията са уважени и колко са постъпленията от такси по уважените искания за посочения период. Колко искания не са уважени в същия периоди какви са основанията за отхвърляне на исканията.

- Колко искания са подадени в ТД Митница Пловдив за извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение от заинтересовани лица в периода 01.04.2023 г. – 28.05.2024 г., колко от исканията са уважени и колко са постъпленията от такси по уважените искания за посочения период. Колко искания не са уважени в същия периоди какви са основанията за отхвърляне на исканията.

Решение


Дата: 21.06.2024

Митническите служители извършват контрол извън работно време/извън митническото учреждение на основание чл. 52, параграф 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и при условията и по реда на разпоредбата на чл. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците (Тарифата).

При извършването на митнически контрол извън работно време/извън митническото учреждение, се събират само таксите по чл. 3 от Тарифата.

Искания от икономически оператори за извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение, подадени от тях за периода 01.01.2023 г. - 31.03.2024 г.:

За посочения период са подадени общо 527 бр. искания, за което са събрани такси на основание чл. 3 от Тарифата, в размер общо на 31 620 лв.

Искания за извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение, подадени от заинтересованите лица за периода 01.04.2023 г. - 28.05.2024 г.:

За посочения период са подадени общо 131 бр. искания, за което са събрани такси на основание чл. 3 от Тарифата, в размер общо на 33 180 лв.

Всички искания на заинтересованите лица за двата периода са удовлетворени.

28

Дата Процес
21.06.2024 15:26 Крайно решение (Одобрено)