Заявление от Юридическо лице до от 21.06.2024

Рег. №: 1718979961-21.06.2024 | Национална агенция за приходите | Одобрено | Дата на подаване: 21.06.2024 | Срок:05.07.2024

Юридическо лице |

Заявлението обективира 3 (три) броя въпроси, касаещи упражняване на контролни функции за спазване на изискванията на Закона за хазарта (ЗХ). Подадено е от г-н Лъчезар Руменов, управител на „ТВ МЕДИА“ ЕООД, препратено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от администрацията от Район „Илинден“. Допълнително прилагаме уведомление на АГКК до заявителя, ведно с писмо до ЦУ на НАП.

Решение


Дата: 05.07.2024

28

Дата Процес
21.06.2024 17:26 Подаване на заявление
05.07.2024 11:01 Крайно решение (Одобрено)