Заявление от Физическо лице до от 23.06.2024

Рег. №: 1719145444-23.06.2024 | Районна администрация - Източен | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 23.06.2024 | Срок:08.07.2024

Физическо лице |

Според чл. 31 (1) и чл. 32 (2) от Закона за политическите партии, общините предоставят безвъзмездно помещения за тяхната дейност на парламентарно представените политически партии и партии спечелили над 1% на последните парламентарни избори.

  1. Колко и кои партии са поискали помещения от район Източен въз основа на гореспоменатите законови разпоредби в периода 01.01.2020 до днес?

  2. Колко такива помещения е представил район Източен в горепосочения период? На кои партии и на кои адреси?

  3. Към днешна дата, кои от тези помещения все още се използват от политически партии?

  4. В гореспоменатия период, има ли помещения които са били освободени от политически партии? Кои помещения и от кои партии?

Благодаря.

20

Дата Процес
23.06.2024 15:24 Подаване на заявление
23.06.2024 15:30 Изпратено към деловодна система
24.06.2024 09:00 Потвърждение от деловодна система