Заявление от Физическо лице до от 24.06.2024

Рег. №: 1719219111-24.06.2024 | Министерство на отбраната | Препратено по компетентност | Дата на подаване: 24.06.2024 | Срок:08.07.2024

Физическо лице |

1. Длъжността Началник трети сектор в отдел „Контрол и охрана“ в Регионална служба „Военна полиция“ – Плевен попада ли в списъка по чл.47 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България?

2. В случай, че посочената длъжност е включена във визираният списък, моля да ми бъде посочено считано от кога /точна дата/?

3. Към момента майор Георги Желязков Георгиев заема ли дължността Началник на трети сектор в отдел "Контрол и охрана" в Регионална служба "Военна полиция" -Плевен?

4. Спрямо майор Георги Желязков Георгиев провеждана ли е процедура от органите на военнномедицинската експертиза за определянето му като индивидуално годен за военна служба по реда на Наредба №Н-6/13.03.2018г. за военномедицинската експертиза? Ако да - кога?

5. Към момента какъв е статута на майор Георги Желязков Георгиев - годен за военна служба, индивидуално годен за военна служба или негоден за военна служба?

Моля, на основание чл.35, ал. 3 от ЗДОИ, исканата информация да ми бъде предоставена /изпратена/ на електронната поща: stanimir_0606@abv.bg

21

Дата Процес
24.06.2024 11:51 Подаване на заявление
24.06.2024 12:00 Изпратено към деловодна система
24.06.2024 13:00 Потвърждение от деловодна система
26.06.2024 11:33 Препращане по компетентност (Служба "Военна полиция")
Рег. № Нов задължен субект Създаден на Статус
1719390806-26.06.2024 Служба "Военна полиция" 26.06.2024 11:33 Оставено без разглеждане