Заявление от Димитър Цветанов Димитров до от 27.05.2024

Рег. №: 1719231160-24.06.2024 | Регионално управление на образованието - Габрово | Частично одобрено | Дата на подаване: 27.05.2024 | Срок:

Димитър Цветанов Димитров |

Копие от Констативен протокол № КМД -06-2/27.02.2024г.

Решение


Дата: 24.06.2024

Регионално управление на образованието – Габрово в изпълнение на чл. 31 от Закона за достъп до обществена информация относно третите лица, изиска изрично тяхното писмено съгласие за предоставяне на достъп до обществената информация, която ги касае, с което се удължи срока за вземане на решение. С декларации с вх. № РД-21-10-20 от 19.06.2024 г, 20.06.2024 г. и от 21.06.2024 г. в Регионално управление на образованието – Габрово постъпиха 30 бр. /тридесет броя/ информации / декларации/ от третите лица. Всички те са изразили изричното си писмено несъгласие за предоставяне на достъп до обществена информация, която ги касае в исканото копие на констативен протокол

17

Дата Процес
24.06.2024 15:12 Крайно решение (Частично одобрено)