Заявление от Физическо лице до от 25.06.2024

Рег. №: 1719297991-25.06.2024 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено | Дата на подаване: 25.06.2024 | Срок:

Физическо лице |

„1. Да ми бъде предоставена информация/разбивка/ по областни дирекции на МВР за периода от 01.01.2023 година до настоящия момент колко нарушения за превишена скорост са извършени от чуждестранни водачи на МПС и са установени със стационарно преносим уред за контрол на скорост модел ARH CAM S1 и мобилна система за контрол на скорост TFR1-M?

2. Колко електронни фиша са издадени на чуждестранни водачи на МПС, колко от тези фишове са връчени? Има ли събрани и заплатени парични суми от тези водачи и колко и в какъв размер? Има ли анулирани електронни фишове и ако има на какво основание?

3. Каква е процедурата по установяване на виновните чуждестранни водачи за допуснато от тях нарушение, съответно връчването на електронните фишове и събираемостта на глобите?

4. В тази връзка да ми бъде предоставена информация за периода от 01.01.2023 г. година до настоящия момент колко нарушения за превишена скорост са извършени и от български водачи на МПС и са установени със стационарно преносим уред за контрол на скорост модел ARH CAM S1 и мобилна система за контрол на скорост TFR1-M както и какви парични суми и в какъв размер са събрани от виновните водачи?

5. Колко служители от ОДМВР – Габрово, ОДМВР – Велико Търново и ОДМВР - Русе са преминали първоначален курс на обучение и курс за актуализация на професионалната квалификация за периода 01.01.2022 година до 31.12.2023 г. за работа с технически средства за скорост и средства за установяване наличието на употреба на алкохол и наркотични средства в ЦСПП-Казанлък, ЦСПП-Варна и ЦСПП-Пазарджик?

6. Обучението на тези служители от кого е извършено от преподавател на ЦСПП, друг действащ служител или от представител на съответната фирма доставчик на съответното техническо средство. Обучението съгласно какъв план за провеждане на обучението преминава. Да се посочи колко часа теоретични и колко часа практически включва самото обучение и къде точно е преминало практичното обучение на терен на пътя или друго място. Да се посочи от директорите на съответния ЦСПП лицето провеждащо обучението със съответните технически средства има ли нужните компетенции, знания и опит да извършва такова обучение. Ако обучението за работа с технически средства не е станало от вносители/доставчици/ на съответното техническо оборудване да се посочи лицето извършващо обучение оторизирано ли е от тях за да извършва такова.

7. От кого е извършено обучението в ЦСПП – Казанлък, Варна и Пазарджик конкретно за работа със стационарно преносим уред за контрол на скорост ARH CAM S. От преподавател на съответния център, от представител на фирма “Сектрон“ АД гр. София или в присъствието или отсъствието на служител на фирма „Сектрон“. Във връзка с горните въпроси да се предостави и информация съответно какъв документ за обучение е издаден на обучаемите с тези технически средства.

8. Моля да ми се предостави и информация Министерството на вътрешните работи с колко технически средства от модела Cordon – M разполага, кои ОДМВР разполагат и ползват тези технически средства, колко служители на съответните ОДМВР поименно са обучени за работа с тези средства, да се посочи от кого е извършено самото обучение и съответно какъв документ е издаден на съответния служител като при възможност да ми се предостави копие от съответния документ със заличени лични данни на лицето съгласно Закона за защита на личните данни.“

Решение


Дата: 25.06.2024

Решение


Документи:

1 Решение

24

Дата Процес
25.06.2024 09:46 Крайно решение (Одобрено)