Заявление от Анонимен заявител до Общинска администрация - Пещера от 17.07.2020

Рег. №: 1594995206120-17.07.2020 | Общинска администрация - Пещера | Одобрено | Дата на подаване: 17.07.2020 | Срок:31.07.2020

Анонимен заявител |

Уважаеми г-н/г-жо кмет, Моля, основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, да предоставите следната информация от обществен интерес, свързана с: глоби, наложени за неправилно паркиране на МПС на територията на общината за периода 2015-2019 г. вкл.; глоби, наложени за нарушения, свързани с отпадъците, по реда и на основанията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 2015-2019 г.вкл.; сключените договори за абонаментно правно облужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината за периода 2015-2019 г. вкл., както следва: 1. Колко глоби за неправилно паркиране са наложени за периода 2015-2019 г. вкл.? 2. Какъв е общият размер на приходите, постъпили в общинския бюджет (доброволно и принудително събрани) за периода 2015-2019 г. вкл. от санкции, наложени за нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на Наредбата за управление на отпъдъците, приета от Общинския съвет, на основание чл. 22 от ЗУО. 3. Колко от наложените глоби са отпаднали в следствие на обжалване или по други причини за периода 2015-2019 г. вкл.? 4. Какъв е общият размер на събраните до момента глоби, наложени за периода 2015-2019 г. вкл.? 5. Какъв е общият размер на неотменените, но несъбрани до момента глоби за периода 2015-2019 г. вкл.? 6. Какъв е общият размер на наложените глоби за за периода 2015-2019 г. вкл.? 7. За какво разходвате приходите по т. 2 - целево за ликвидиране последиците от отпадъците и справяне с проблема с тях или за друго? 8. Сключвани ли са договори за абонаментно правно облужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината за периода 2015-2019 г. вкл.? 9. Каква е била цената на месечния абонамент за периода 2015-2019 г. вкл.? 10. Осъществявано ли е процесуално представителство по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, по които страна е кмета на общината или общината и ако да - по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет? 11. В какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата по т. 10 за периода 2015-2019 г. вкл.? 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям наименованието и седалището на заявителя – Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с ЕИК: 177226461, със седалище и адрес на управление в Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната поща, посоченa в настоящото заявление – aisociety20@gmail.com – на компютърни файлове в удобен за Вас формат – pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция със заявителя – Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

Решение


Дата: 29.07.2020

Предоставен пълен достъп до информация

5

Дата Процес
17.07.2020 17:13 Подаване на заявление
17.07.2020 17:13 Изпратено към деловодна система
17.07.2020 17:30 Потвърждение от деловодна система
29.07.2020 13:42 Крайно решение (Одобрено)