Заявление от Юридическо лице до от 20.07.2020

Рег. №: 1595254182480-20.07.2020 | Общинска администрация - Борино | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 20.07.2020 | Срок:04.08.2020

Юридическо лице |

Уважаеми г-н/г-жо кмет, Във връзка с измененията на Закона за авторското право и сродните му права от края на 2018 г. и отчитайки новите задължения и контролни функции на кметовете на общини, произтичащи от разпоредбата чл. 98в1 от ЗАПСП, съгласно която кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях, основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, да предоставите следната информация от обществен интерес, както следва: 1. Колко са лицата, които стопанисват търговски и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма и извършват дейност на територията на общината през календарната 2019 г. ? 2. Колко са лицата, които стопанисват търговски и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма и са предоставили на кмета на общината доказателства за отсъпените им права за публично изпълнение по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП през календарната 2019 г.? 3. Колко на брой и в какъв размер са наложените санкции за установени нарушения на чл. 98в1 от ЗАПСП през календарната 2019 г. от страна на общината? 4. Колко са длъжностните лица, които са определени със заповед на кмета на общината да контролират спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП за календарната 2019 г.? 5. Колко проверки са извършени във връзка с извършването на контрола от страна на кмета на общината по чл. 98в1 от ЗАПСП през календарната 2019 г.? 6. Постъпили ли са искания за съдействия от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата при или по повод проверки за календарната 2019 г. по чл. 98, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП и колко на брой са те? 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям наименованието и седалището на заявителя – Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с ЕИК: 177226461, със седалище и адрес на управление в Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната поща, посоченa в настоящото заявление – aisociety20@gmail.com – на компютърни файлове в удобен за Вас формат – pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция със заявителя – Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

28

Дата Процес
20.07.2020 17:09 Подаване на заявление
20.07.2020 17:09 Изпратено към деловодна система
21.07.2020 08:20 Потвърждение от деловодна система