-

Заявление от Юридическо лице до от 05.08.2020

Рег. №: 1596618578723-05.08.2020 | Общинска администрация - Хасково | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 05.08.2020 | Срок:20.08.2020

Юридическо лице |

Уважаеми г-н/г-жо кмет, Във връзка със задълженията на кметовете на общини, произтичащи от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и релевантните подзаконовите нормативни актове, на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, моля да предоставите следната информация от обществен интерес, както следва: 1. Общината има ли приета програма за овладяване на популацията на безстопанственитеживотни на територията й съгласно изискванията, разписани в чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) (обн., ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 17 от 23.02.2018 г.)? Има ли план или процедура за организиране на изпълнението на програмата? 2. Има ли регистриран или в процес на регистрация приют за безстопанствени животни с цел изпълнение на разпоредбата на чл. 41 от ЗЗЖ на територия на общината и с какъв капацитет? Ако не, има ли договори с други общини за ползване на приют или за осъществяване на дейности по овладяване на популацията на безстопанствените животни? 3. Общината има ли сключен актуален договор с регистриран ветеринарен лекар за извършване на ветеринаромедицинските интервенции на безстопанствените животни? 4. Колко са преброените безстопанствени кучета за периода 2015-2020 година? Моля, посочете броя им поотделно за всяка година. Какъв метод е използван за преброяването? 5. Колко са обработените безстопанствени кучета по години за периода 2015-2020 година? Моля, посочете броя им поотделно, както следва; заловени; кастрирани; лекувани; починали; осиновени; върнати по местата на залавянето им; настанени в регистриран приют; евтаназирани. 6. Колко са обработените безстопанствени котки по години за периода 2015-2020 година? Моля, посочете броя им поотделно, както следва: заловени; кастрирани; лекувани; починали; осиновени; върнати по местата на залавянето им; настанени в регистриран приют; евтаназирани. 7. Кой и по какъв начин извършва залавянето и транспортирането на безстопанствените животни? 8. Как се маркират обработените животни? Води ли се и от кого електронен и/или хартиен регистър за същите? 9. От началото на 2015 г. До настоящия момент общината организирани ли са комуникационни кампании срещу изоставянето на домашни кучета и котки и/или за осиновяването на безстопанствени кучета и котки? 10. От началото на 2015 г. до настоящия момент общината сътрудничили ли си с направителствени организации или с доброволци за овладяване на популацията от безстопанствени животни? Как се осъществява сътрудничеството? 11. Какъв е бил бюджетът на общината за извършване на дейностите, свързани с овладяването на популацията от безстопанствените животни, през 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и предвидения бюджет за 2020 г. по години? Изготвеният преглед ще включва публично достъпен анализ на дейността на общините в страната според това какви мерки се изпълняват на територията на всяка от тях. Целта е да покажем кка се случва изпълнението на разпоредбите от съществуващото законодателство и да идентифицираме добри практики. 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям наименованието и седалището на заявителя – Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с ЕИК: 177226461, със седалище и адрес на управление в Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната поща, посоченa в настоящото заявление – aisociety20@gmail.com – на компютърни файлове в удобен за Вас формат – pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция със заявителя – Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

10

Дата Процес
05.08.2020 12:09 Подаване на заявление
05.08.2020 12:09 Изпратено към деловодна система
06.08.2020 09:10 Потвърждение от деловодна система