Заявление от Анонимен заявител до Общинска администрация - Пещера от 21.09.2020

Рег. №: 1600684066696-21.09.2020 | Общинска администрация - Пещера | Одобрено | Дата на подаване: 21.09.2020 | Срок:07.10.2020

Анонимен заявител |

Уважаеми г-н/г-жо кмет, Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища, предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление. Чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от същия закон посочват, че читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание, като отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището. Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, моля да предоставите следната информация от обществен интерес, както следва: 1. Моля да ни бъдат предоставени докладите за осъществените читалищни дейности от читалищата, находящи се на територията на общината, в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и за изразходваните от бюджета средства за календарните години 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям наименованието и седалището на заявителя – Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с ЕИК: 177226461, със седалище и адрес на управление в Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната поща, посоченa в настоящото заявление – aisociety20@gmail.com – на компютърни файлове в удобен за Вас формат – pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция със заявителя – Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

Решение


Дата: 08.10.2020

Предоставен пълен достъп до обществена информация

4

Дата Процес
21.09.2020 13:27 Подаване на заявление
21.09.2020 13:27 Изпратено към деловодна система
23.09.2020 08:50 Потвърждение от деловодна система
08.10.2020 16:41 Крайно решение (Одобрено)