Заявление от Михаил Орлинов Рангелов до от 02.10.2020

Рег. №: 1601640763647-02.10.2020 | Общинска администрация - Пещера | Одобрено | Дата на подаване: 02.10.2020 | Срок:16.10.2020

Михаил Орлинов Рангелов |

editor@komentator.bg | ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 253, ет. 2, ап. 150 |

1. Колко броя конкурси за назначаване на държавни служители по Закона за държавния служител са обявени в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 2. Колко кандидати общо са участвали във всички проведени конкурси в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 3. Колко заявления за участие в конкурс са подадени по електронен път в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 4. В колко от конкурсите в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г. е имало само един кандидат? Колко от тези конкурси са приключили с назначаване на единствения кандидат? 5. Съществува ли разписана процедура за разработване и одобряване на тестовете, за недопускане на изтичане на информация за тестовете и за другите писмени начини за провеждането на конкурсите и за недопускане на манипулации на тестовете и другите писмени начини за провеждане на конкурсите. Кога и от кой орган е одобрена тя? 6. Колко броя жалби са подадени до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсите за периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г. Колко от тези жалби органът по назначаване е уважил? 7. Колко броя възражения са подадени от участвали в конкурсите в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г. кандидати, които не са класирани на първо място, по чл. 10д, ал.3 от ЗДСл? Колко конкурса са прекратени поради приемане за основателно на възражението? 8. Колко броя и какви дисциплинарни наказания са наложени на членове на комисиите, виновни за допускане на нарушения, довели до прекратяване на конкурсни процедури?

Решение


Дата: 16.10.2020

Предоставен пълен достъп до информация

20

Дата Процес
02.10.2020 15:12 Подаване на заявление
02.10.2020 15:12 Изпратено към деловодна система
02.10.2020 16:50 Потвърждение от деловодна система
16.10.2020 10:26 Крайно решение (Одобрено)