-

Заявление от Юридическо лице до от 03.11.2020

Рег. №: 1604386733003-03.11.2020 | Общинска администрация - Априлци | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.11.2020 | Срок:17.11.2020

Юридическо лице |

Уважаеми г-н/г-жо кмет, Във връзка със задълженията на кметовете на общини, произтичащи от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и релевантните подзаконовите нормативни актове, на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, моля да предоставите следната информация от обществен интерес, както следва: 1. Колко собственици на кучета са били регистрирани по реда на чл. 37 от ЗЗЖ от 2015 г. до 2020 г. по години? 2. Какъв е общият брой регистрирани собственици на кучета по реда на чл. 37 от ЗЗЖ към настоящия момент? Колко от тях са освободени от такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВД? 3. Какъв е актуалният размер на таксата за собствениците на кучета по чл. 175, ал. 1 от ЗВД, регистрирани в обшината? Какава сума е събрана по години през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.? 4. Колоко проверки за извършени на основание чл. 178 от ЗВД при осъществането на контрол от Ваша страна, като кмет на общината, през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. по години? 5. Разполага ли общината със собствена база данни за въвеждане на регистрираните собственици и домашни любимци във връзка с упражняването на контрол по чл. 59, ал. 3 от ЗЗЖ? Ако не, по какъв начин се случва проверката на това дали регистрацията на чиповете и паспортите на кучетата, регистрирани по реда чл. 37 от ЗЗЖ е валидна? 6. Колко акта са съставени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. от общинските инспектори при изпълнение на задълженията, вменени им посредством чл. 472, ал. 5 от ЗВД? 7. В изпълнение на задълженията Ви по чл.472, ал.5 от същия нормативен акт, като кмет на общината, моля да посочите какъв е броят на издадените актове през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.? 8. Има ли изградени обособени площадки за свободно пускане на домашни любимци на територията на общината? Какъв брой и в кои населени места? 9. В периода от 2015 г. до момента общината организирала ли е комуникационна кампания за задължителната идентификация и регистрация на домашните любимци? Ако да, посочета от какви дейности се е състояла. 10. Община инициирала/участвала ли е в други инициативи за намаляване на безстопансвените животни и/или за регистрация на домашни кучета и котки на територията на общината, различни от тези, за които е поискана информация? Моля, предоставете кратко описание или линк към дейностите. 11. Моля, предоставете актуални общински наредби за овладяване на популацията от безстопанствени кучета и регламентиране на правилата за отглеждане на животни- компаньони. Изготвеният преглед ще включва публично достъпен анализ на дейността на общините в страната според това какви мерки се изпълняват на територията на всяка от тях. Целта е да покажем как се случва изпълнението на разпоредбите от съществуващото законодателство и да идентифицираме добри практики. 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям наименованието и седалището на заявителя – Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с ЕИК: 177226461, със седалище и адрес на управление в Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната поща, посоченa в настоящото заявление – aisociety20@gmail.com – на компютърни файлове в удобен за Вас формат – pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция със заявителя – Република България, Софийска област, Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 14. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

11

Дата Процес
03.11.2020 08:58 Подаване на заявление
03.11.2020 08:58 Изпратено към деловодна система
03.11.2020 09:20 Потвърждение от деловодна система