Заявление от Физическо лице до от 14.01.2021

Рег. №: 1610601557404-14.01.2021 | Общинска администрация - Варна | Одобрено | Дата на подаване: 14.01.2021 | Срок:28.01.2021

Физическо лице |

1. Публикува ли се онлайн пълният текст на решенията на Общинския съвет? Ако да, на кой адрес? 2. Публикува ли се начинът на гласуване на общинските съветници към текста на всяко едно решение, качено онлайн? 3. При решение, взето с поименно гласуване, включени ли са имената на общинските съветници и начина на гласуването им към текста на решението, качено онлайн? 4. Публикуват ли се онлайн графици за заседанията на комисиите към Общинския съвет? На кой адрес? 5. Публикуват ли се онлайн протоколите от заседанията на комисиите към Общинския съвет? На кой адрес? Моля, отговорът да бъде само на посочения имейл, да не се изпраща по пощата. Към заявлението няма приложени допълнителни файлове.

Решение


Дата: 28.01.2021

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №ДОИ21000007ВН_003ВН/26.01.2021 по заявление с вх. №ДОИ21000007ВН/14.01.2021.

35

Дата Процес
14.01.2021 07:19 Подаване на заявление
14.01.2021 07:19 Изпратено към деловодна система
14.01.2021 10:00 Потвърждение от деловодна система
28.01.2021 09:21 Крайно решение (Одобрено)