-

Заявление от Физическо лице до от 19.07.2021

Рег. №: 1626683061678-19.07.2021 | Министерски съвет и неговата администрация | Информацията не съществува | Дата на подаване: 19.07.2021 | Срок:02.08.2021

Физическо лице |

Поради възникнал обществен интерес и информация получена от Държавна агенция „Архиви“, моля да ми бъде предоставена от Министерски съвет на Република България следната информация: 1. Предаден ли е за съхранение в Министерски съвет, архива на бившата Държавна агенция по горите (ДАГ). 2. Ако архива на ДАГ е предаден за съхранение, налични ли са придружаващи документи към Заповед №480/07.04.2009г. на ДАГ. 3. Ако са налични придружаващи документи към Заповед №480/07.04.2009г. на ДАГ. Моля да ми бъдат предоставени опис и копия на документите. Желая да получа исканата информация на електронен адрес ivduchev@gmail.com на копия предоставени по електронен път. Моля копията на документите да бъдат четливи.

Решение


Дата: 22.07.2021

Във връзка с постъпило Ваше заявление с вх. № 03.07-80 от 19.07.2021 г., за предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в администрацията на Министерския съвет, Ви уведомявам следеното: Поставените въпроси в заявлението са идентични с Ваше предишно заявление по ЗДОИ, референтен номер № 03.07-39 от 29.04.2021 г., което администрацията на Министерския съвет, в законоустановения срок, на основание чл. 32 от ЗДОИ е препратила на Изпълнителна агенция по горите, наш номер 03.07-39 от 07.05.2021 г. Съгласно чл. 2 от Постановление № 246 от 15 октомври 2009 г. на МС, активите и пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавна агенция по горите преминават към Изпълнителна агенция по горите.

33

Дата Процес
19.07.2021 11:24 Подаване на заявление
19.07.2021 11:24 Изпратено към деловодна система
19.07.2021 13:50 Потвърждение от деловодна система
22.07.2021 15:15 Крайно решение (Информацията не съществува)