-

Заявление от Физическо лице до от 07.09.2021

Рег. №: 1631016221204-07.09.2021 | Министерство на здравеопазването | Одобрено | Дата на подаване: 07.09.2021 | Срок:13.10.2021

Физическо лице |

1. Споразумението между МТСП, МЗ и НОИ относно изпълнението на проект BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“; 2. Становище на Министерство на здравеопазване в съответствие с т. 15.3, във връзка с 16.1 от Заповед № РД01-400/31.05.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“, включително разпечатка на кореспонденцията с конкретни дати

Решение


Дата: 13.10.2021

32

Дата Процес
07.09.2021 15:03 Подаване на заявление
07.09.2021 15:03 Изпратено към деловодна система
07.09.2021 16:30 Потвърждение от деловодна система
17.09.2021 17:16 Искане на допълнителна информация
29.09.2021 19:00 Предоставяне на допълнителна информация
13.10.2021 19:12 Крайно решение (Одобрено)