-

Заявление от Физическо лице до от 23.05.2022

Рег. №: 1653264962302-23.05.2022 | Агенция за държавна финансова инспекция | Информацията не съществува | Дата на подаване: 23.05.2022 | Срок:06.06.2022

Физическо лице |

При наличие на надделяващ обществен интерес, предоставете ми достъп до всяка създадена от или съхранявана при Вас обществена информация относно приложението и санкциите за нарушения на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г., включително (но не само) по следните въпроси: 1. Разполагате ли с информация кои са „компетентните органи“ по смисъла на чл. 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 833/2014 в Република България? 2. Разполагате ли с информация за изпълнението от Република България на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕС) № 833/2014? 3. Определен/а/ ли сте за „компетентен орган“ по смисъла на чл. 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета за целите на този регламент? С кой акт от вътрешното право е направено това? Моля, за копие от този акт или за информацията по чл. 12, ал. 4 ЗДОИ по повод на акта. 4. Разполате ли с компетентност по вътрешното право относно санкциите за нарушаване не регламента? С кой акт от вътрешното право е установена Вашата компетентност? Предоставете ми копие от него, а ако е извършено обнародване, предоставете ми информацията по чл. 12, ал. 4 ЗДОИ. 5. По отношение на кои разпоредби от Регламент (ЕС) № 833/2014 сте определен/а/ за „компетентен орган“, съгласно вътрешното право? 6. Какви са правомощията Ви във връзка с посочения регламент? 7. В частност, разполагате ли с информация относно "компетентните органи", респ. явявате ли се такъв, във връзка с: (i) прилагането или (ii) налагането на санкции за нарушение на следните членове от Регламент (ЕС) № 833/2014: a) член 2 b) член 2а c) член 2б d) член 2г e) член 2д f) член 3 g) член 3а h) член 3б i) член 3г j) член 3е k) член 3ж l) член 3к m) член 3л n) член 4 o) член 5в p) член 5г q) член 5к r) член 6 8. Какви мерки са предприети от Р. България и в частност – от Вас, за да се осигури прилагането на санкциите за нарушения на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета? 9. Съществува ли възможност чрез Вас да се подават уведомления до Комисията, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 833/2014? 10. Какви правомощия сте упражнили до момента във връзка с компетентността Ви по Регламент (ЕС) № 833/2014? Моля, за копия от актовете (заповеди, протоколи, актове, наказателни постановления и др.), с които сте упражнили такива правомощия и/или сте наложили санкции. 11. Извършвали ли сте проверки (самостоятелно или съвместно с други органи) по повод спазването и евентуалните нарушения на Регламент (ЕС) № 833/2014? Ако исканата информация е защитена от закон и/или съдържа лични данни, моля, съответната част да бъде заличена, като ми се предостави частичен достъп. Не желая достъп до защитена информация и лични данни. Моля, исканата информация да ми бъде предоставена като електронни копия на документи, които да бъдат изпратени на електронната ми поща, посочена в настоящото заявление.

Решение


Дата: 03.06.2022

На основание чл. 33 от ЗДОИ е издадено уведомително писмо изх. № ЗИ-01-49(1)/03.06.2022 г. на директора на АДФИ до заявителя.

18

Дата Процес
23.05.2022 03:16 Подаване на заявление
23.05.2022 03:16 Изпратено към деловодна система
23.05.2022 08:30 Потвърждение от деловодна система
03.06.2022 16:41 Крайно решение (Информацията не съществува)