-

Заявление от Цветелина Людмилова Томова до от 26.09.2022

Рег. №: 1664182867739-26.09.2022 | Общинска администрация - Столична община | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 26.09.2022 | Срок:10.10.2022

Цветелина Людмилова Томова |

1. Известни места/райони на територията на Столична община, където са установени замърсяване на почвите с тежки метали. 2. Геореферирани измервания/данни за на замърсяване на почвите с тежки метали на територията на Столична община, от възможно най-ранна дата до 2020г. 3. Докрада "Мониторинг на почвите и устойчиво управление на земите в землищата на с. Яна, с. Горни Богров и с. Бухово, р-н „Кремиковци”, 2009. Както и проведените към този доклад измервания на почвите, придружени от географски координати. 4. Други специфични доклади от проучвателни или измервателни еднократни дейности, относно замърсяването на почвите с тежки метали.

22

Дата Процес
26.09.2022 12:01 Подаване на заявление
26.09.2022 12:01 Изпратено към деловодна система
26.09.2022 12:10 Потвърждение от деловодна система
11.10.2022 13:49 Препращане по компетентност