-

Заявление от Физическо лице до от 16.12.2022

Рег. №: 1671209357168-16.12.2022 | Министерство на икономиката и индустрията | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 16.12.2022 | Срок:02.01.2023

Физическо лице |

1. Кой е българският национален орган, определен от българското правителство за целите на чл. 71 във вр. с чл. 70 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 6/2002 НА СЪВЕТА от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 003, 5.1.2002, p.1), за който орган държавата трябва да информира Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) и Съда на Европейския съюз? 2. Кой е българският национален орган, определен от българското правителство за целите на чл. 110, пар. 2 от Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, за който орган държавата трябва да информира Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) и Съда на Европейския съюз и Комисията? 3. Ако българското правителство не е посочило компетентните органи по въпросите в т. 1 и т. 2, то каква е причината държавата да не е изпълнила задълженията си по цитираните регламенти?

17

Дата Процес
16.12.2022 18:49 Подаване на заявление
16.12.2022 18:49 Изпратено към деловодна система
19.12.2022 09:50 Потвърждение от деловодна система