Заявление от Физическо лице до от 15.03.2023

Рег. №: 1678870239743-15.03.2023 | Областна дирекция на МВР - София | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 15.03.2023 | Срок:29.03.2023

Физическо лице |

В опит да си създам мнение за работата на МВР и Софийска Общинска администрация, на основание на чл. 3 на ЗДОИ бих искал да получа следната информация: 1. Годни ли са материалите предоставени на МВР от Софийска община с писма с техни изходящи номера СОА22-ДИ04-4169 от 15.11.22 и СОА23-ДИ04-230 19.01.23 респективно? Конкретно ме интересува на видеозаписите на приложените електронни носители CD има ли достатъчно данни, за да се устанвови престъпление – увреждане на общинска собственос? Има ли достатъчно данни, за да се установи самоличноста на извършителя(ите)? 2. Какви мерки предприе МВР по преждецитираните сигнали на Софийска Община? 3. Какви наказания и в какви размери бяха наложени на извършителите? Моля да изпратите отговора на електронната ми поща Благодаря предварително.

32

Дата Процес
15.03.2023 10:50 Подаване на заявление
15.03.2023 10:50 Изпратено към деловодна система
15.03.2023 14:10 Потвърждение от деловодна система