Заявление от Анонимен заявител до Агенция "Митници" от 02.11.2023

Рег. №: 1698924917203-02.11.2023 | Агенция "Митници" | Информацията не съществува | Дата на подаване: 02.11.2023 | Срок:16.11.2023

Анонимен заявител |

Уважаема г-жо/г-н, Бих искал да попитам за данъка върху филтрите, използвани в тютюневите изделия, и ще Ви бъда благодарен, ако можете да ми помогнете със следния въпрос: Имате ли някакъв специфичен данък върху филтрите? Ако не, планирате ли да въведете такъв данък? Благодаря Ви за помощта!

Решение


Дата: 15.11.2023

Информация по реда на ЗДОИ може да бъде поискана тогава, когато тя се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България по смисъла на чл. 3, ал. 1 от същия закон. В конкретния случай, търсената информацията се съдържа в нормативен акт – Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Тълкуването на разпоредби от нормативен акт не представлява информация, създавана или съхранявана от държавните (административните) органи.

Предвид горното, търсената от Вас информация не е обществена и заявлението не следва да се разглежда по реда на ЗДОИ, а да се приеме като заявление за предоставяне на административна услуга по смисъла на § 1, т. 2, б. „г“ от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.

В тази връзка, Ви уведомявам, че филтрите, използвани в тютюневите изделия, самостоятелно, не попадат в обхвата на чл. 2, т. т. 1, 2 и 3 от ЗАДС и не подлежат на облагане с акциз, независимо, че могат да бъдат използвани като компонент за производство на акцизна стока (тютюнево изделие).

5

Дата Процес
02.11.2023 13:35 Подаване на заявление
02.11.2023 13:35 Изпратено към деловодна система
02.11.2023 13:40 Потвърждение от деловодна система
15.11.2023 10:10 Крайно решение (Информацията не съществува)