Заявление от Анонимен заявител до Министерство на финансите от 07.11.2023

Рег. №: 1699359518440-07.11.2023 | Министерство на финансите | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 07.11.2023 | Срок:21.11.2023

Анонимен заявител |

Във връзка с проведен анализ на заплатите в държавната администрация, извършен от Министерство на финансите, бих искал да получа следната информация: 1. Средна основна заплата (не брутна, а основна - съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител) за експертните длъжности в първостепенните разпоредители с бюджетни средства - за всеки един от първостепенните разпоредители - с посочена дата, към който информацията е актуална. Моля, за изчислението на средната заплата да се използва методологията на НСИ, съгласно която "средната месечна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство". Ако методиката на НСИ е неприложима, моля да се посочат данните съгласно методика на Министерство на финансите и да се посочи каква е тя. 2. Средна основна заплата (не брутна, а основна - съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител) за ръководните длъжности в първостепенните разпоредители с бюджетни средства - за всеки един от първостепенните разпоредители - с посочена дата, към който информацията е актуална. Моля, за изчислението на средната заплата да се използва методологията на НСИ, съгласно която "средната месечна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство". Ако методиката на НСИ е неприложима, моля да се посочат данните съгласно методика на Министерство на финансите и да се посочи каква е тя. 3. Средна основна заплата (не брутна, а основна - съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител) за експертните длъжности във второстепенните разпоредители с бюджетни средства - за всеки един от второстепенните разпоредители - с посочена дата, към който информацията е актуална. Моля, за изчислението на средната заплата да се използва методологията на НСИ, съгласно която "средната месечна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство". Ако методиката на НСИ е неприложима, моля да се посочат данните съгласно методика на Министерство на финансите и да се посочи каква е тя. 4. Средна основна заплата (не брутна, а основна - съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител) за ръководните длъжности във второстепенните разпоредители с бюджетни средства - за всеки един от второстепенните разпоредители - с посочена дата, към който информацията е актуална. Моля, за изчислението на средната заплата да се използва методологията на НСИ, съгласно която "средната месечна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство". Ако методиката на НСИ е неприложима, моля да се посочат данните съгласно методика на Министерство на финансите и да се посочи каква е тя. 5. Изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в първостепенните разпоредители с бюджетни средства през 2023 г. - за всеки един от първостепенните разпоредители - средно на човек за цялата година. 6. Изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати във второстепенните разпоредители с бюджетни средства през 2023 г. - за всеки един от второстепенните разпоредители - средно на човек за цялата година. Благодаря!

27

Дата Процес
07.11.2023 14:18 Подаване на заявление
07.11.2023 14:18 Изпратено към деловодна система
07.11.2023 14:30 Потвърждение от деловодна система