Заявление от Юридическо лице до от 13.11.2023

Рег. №: 1699900063-13.11.2023 | Общинска администрация - Правец | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 13.11.2023 | Срок:28.11.2023

Юридическо лице |

1. Какъв е броя на валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

2. Какъв е броя на вписаните водачи във валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

3. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз и възможно ли е електронно заявяване на услугата?

4. Какъв е определения от Общинския съвет брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината?

5. При какви ред и условия общия брой на автомобилите, работещи на територията на общината, е разпределен между регистрираните търговци?

6. Какъв е определения брой на таксиметровите стоянки на територията на общината и какъв е техният общ капацитет?

7. Какъв е размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината?

8. При определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл.7, ал.1, чл. 8, ал.1 и чл.115а от ЗМДТ?

9. Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им” при определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз ? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен.

10. Какъв е размера на данъка върху таксиметров превоз за 2024 г. за територията на общината?

11. Желая да ми бъде предоставено електронно копие на доклада, включително мотивите към него, с който е предложен актуалния размер на данъка върху таксиметров превоз или електронен адрес, на който същият е публикуван.

Желая информацията да бъде предоставена на електронна поща с адрес: admin@taxiclub-bg.eu

По т. 1 и т.2 считам за необходимо да отбележа, че извън предоставения от ИА "Автомобилна администрация" административен достъп на кметовете на общините и/или упълномощените от тях длъжностни лица, възможностите за търсене и намиране на информация в регистъра по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози са силно ограничени и изисканата информация не може да се установи.

50

Дата Процес
13.11.2023 20:27 Подаване на заявление