Заявление от СНЦ Такси клуб България до от 15.11.2023

Рег. №: 1700004705-15.11.2023 | Общинска администрация - Царево | Одобрено | Дата на подаване: 15.11.2023 | Срок:29.11.2023

СНЦ Такси клуб България |

1. Какъв е броя на валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

2. Какъв е броя на вписаните водачи във валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

3. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз и възможно ли е електронно заявяване на услугата?

4. Какъв е определения от Общинския съвет брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината?

5. При какви ред и условия общия брой на автомобилите, работещи на територията на общината, е разпределен между регистрираните търговци?

6. Какъв е определения брой на таксиметровите стоянки на територията на общината и какъв е техният общ капацитет?

7. Какъв е размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината?

8. При определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл.7, ал.1, чл. 8, ал.1 и чл.115а от ЗМДТ?

9. Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им” при определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз ? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен.

10. Какъв е размера на данъка върху таксиметров превоз за 2024 г. за територията на общината?

11. Желая да ми бъде предоставено електронно копие на доклада, включително мотивите към него, с който е предложен актуалния размер на данъка върху таксиметров превоз или електронен адрес, на който същият е публикуван.

Желая информацията да бъде предоставена на електронна поща с адрес: admin@taxiclub-bg.eu

По т. 1 и т.2 считам за необходимо да отбележа, че извън предоставения от ИА "Автомобилна администрация" административен достъп на кметовете на общините и/или упълномощените от тях длъжностни лица, възможностите за търсене и намиране на информация в регистъра по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози са силно ограничени и изисканата информация не може да се установи.

Решение


Дата: 28.11.2023

РЕШЕНИЕ

 от 28.11.2023 г.

за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ

 

 

 

    Относно: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 92-01-558/15.11.2023 г.

 

В Общинска администрация – Царево, чрез Платформата за достъп до обществена информация, е постъпило заявление от СНЦ „Такси клуб – България”, с вх. № 92-01-558/15.11.2023  г., да бъде предоставен достъп до обществена информация по ЗДОИ.

Поискан е достъп до следната информация:

     1.Какъв е броя на валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

     2.Какъв е броя на вписаните водачи във валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз издадени на територията на общината?

     3.Каква е утвърдената и прилагана от общинска администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз и възможно ли е електронно заявяване на услугата?

     4.Какъв е определения от Общински съвет брой таксиметрови автомобили работещи на територията на общината?

     5.При какви ред и условия общия брой на автомобилите, работещи на територията на общината, е разпределен между регистрираните търговци?

     6.Какъв е определения брой на таксиметровите стоянки на територията на общината и какъв е техният общ капацитет?

     7.Какъв е размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината?

     8.При определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ?

     9.Ползвана ли е „Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им“ при определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз?

     10.Какъв е размера на данъка върху таксиметров превоз за 2024 г. за територията на общината?

11.Искане за предоставяне на електронно копие на доклада, включително мотивите към него, с който е предложен актуалния размер на данъка върху таксиметров превоз.

 

След извършена преценка на горепосоченото заявление, се установи, че исканата информация попада в приложното поле на чл. 2 от ЗДОИ и на основание чл. 28 и чл. 32 във връзка с чл. 34 и чл. 35 ЗДОИ

 

Р Е Ш И Х:

 

Разрешавам достъп до обществена информация, поискан със заявление с вх. № 92-01-558/15.11.2023  г. за предоставяне на достъп до обществена информация от СНЦ „Такси клуб – България”.

Достъпът до исканата обществена информация е свободен.

       Определям срок за достъп до предоставената обществена информация – 30 дни от датата на получаване на настоящото решение.

Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация – в електронен вид, съобразно изискванията, посочени от заявителя в заявлението. Решението да бъде изпратено чрез Платформата за достъп до обществена информация.   

            Препис от настоящото решение да се връчи на СНЦ „Такси клуб – България”.

            Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация решението подлежи на обжалване пред Административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 МАРИН КИРОВ,

Кмет на Община Царево

 

До Валентин Русев

председател на СНЦ „Такси клуб – България“

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СНЦ „Такси клуб – България“, С ВХ. № 92-01-558/15.11.2023 Г., И РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2023 г.

 

 

Със заявление вх. № 92-01-558/15.11.2023 г., сте поискали предоставяне на информация по ЗДОИ, като по изложените от Вас въпроси, Ви предоставяме следната информация:

 

 

     1.Какъв е броя на валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?

     Отговор: Към 01.11.2023 г. в Община Царево няма издадени валидни разрешения за таксиметров.

 

     2.Какъв е броя на вписаните водачи във валидните към 01.11.2023 г. разрешения за таксиметров превоз издадени на територията на общината?

     Отговор: Към 01.11.2023 г. в Община Царево няма издадени валидни разрешения за таксиметров превоз.

 

     3.Каква е утвърдената и прилагана от общинска администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз и възможно ли е електронно заявяване на услугата?

     Отговор: За услугата се подава заявление по образец, като има изискване да е заплатен данъка на съответното МПС, както и да се приложи фискален бон. Всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Царево се издават само при представяне на изискуемите документи, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници. Възможно е електронно заявяване на услугата.

 

     4.Какъв е определения от Общински съвет брой таксиметрови автомобили работещи на територията на общината?

     Отговор: Броят на таксиметровите автомобили определени от Общински съвет на територията на общината е 30.

 

     5.При какви ред и условия общия брой на автомобилите, работещи на територията на общината, е разпределен между регистрираните търговци?

     Отговор: На един превозвач се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Царево за максимум 4 /четири/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация.

 

6.Какъв е определения брой на таксиметровите стоянки на територията на общината и какъв е техният общ капацитет?

     Отговор: Определеният брой таксиметрови стоянки на територията на Община Царево е 7, като общият им капацитет е 30 автомобила.

 

     7.Какъв е размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината?

     Отговор: Таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на Община Царево е в размер на 40 лв.

 

     8.При определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ?

     Отговор: При определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на общината са спазени изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ.

 

     9.Ползвана ли е „Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им“ при определяне размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз?

     Отговор: Размера на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз е определена с Решение на Общински съвет – Царево. Не е бил изготвян разчет на разходите.

 

     10.Какъв е размера на данъка върху таксиметров превоз за 2024 г. за територията на общината?

     Отговор: Размера на данъка върху таксиметров превоз за 2024 г. за територията на Община Царево е в размер на 600 лв. годишно.

     11.Искане за предоставяне на електронно копие на доклада, включително мотивите към него, с който е предложен актуалния размер на данъка върху таксиметров превоз.

     Приложение: Копие на доклада, включително мотивите към него, с който е предложен актуалния размер на данъка върху таксиметров превоз.

 

 

 

 

МАРИН КИРОВ,

Кмет на Община Царево

 

 

 

СД    

229

Дата Процес
15.11.2023 01:31 Подаване на заявление
15.11.2023 04:15 Изпратено към деловодна система
15.11.2023 09:15 Потвърждение от деловодна система
28.11.2023 15:03 Крайно решение (Одобрено)