Заявление от Физическо лице до от 16.11.2023

Рег. №: 1700141220-16.11.2023 | Министерство на младежта и спорта | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 16.11.2023 | Срок:30.11.2023

Физическо лице |

Във връзка с откритите басейни в Национална спортна база Диана, моля да ми бъде предоставена следната информация:

  1. Договори за наем и/или стопанисване от последните 10 години
  2. Декларирани инвестиции, протоколи и друга документация свързана с договорите от точка 1.
  3. Извършвани ли са проверки и какви са резултатите от тях дали откритите басейни се използват по предназначение в съответствие с описаните дейности за Национална спортна база Диана в Закона за физическото възпитание и спорта?
  4. Пазят ли се документи и известно ли е да е осъществяван какъвто и да е надзор, контрол или проверки по дейностите описани в точка 3 както и по договора от точка 1, каквито са вменени като задължение на Министъра на младежта и спорта?
  5. Какви мерки са предприети за подсигуряване на използването на описаните спортни обекти по предназначение? 
  6. Какви мерки са предприети за санкциониране на отговори лица неосъществявавли описания контрол в точка 4, ако такъв не е бил осъществяван? 

103

Дата Процес
16.11.2023 15:27 Подаване на заявление
16.11.2023 15:30 Изпратено към деловодна система