Заявление от Физическо лице до от 16.11.2023

Рег. №: 1700143975-16.11.2023 | Държавна комисия по сигурността на информацията | Одобрено | Дата на подаване: 16.11.2023 | Срок:01.12.2023

Физическо лице |

1. Към 13.11.2023г. г-н Иво Великов Великов член ли е на Държавна комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/?

2. Към 13.11.2023г. г-н Иво Великов Великов, в случай, че е член на ДКСИ, притежава ли  валидно разрешение за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ и до какво ниво?

3. Отнемано ли е РДКИ на г-н Иво Великов Великов през периода в който е член на ДКСИ? Ако да - кога - точна дата?

4. В случай, че г-н Иво Великов Великов е с отнет достъп до КИ и същевременно продължава да е член на ДКСИ, присъства ли на заседанията на ДКСИ и какви функции /задачи/ изпълнява?

5. В случай, че г-н Иво Великов Великов е с отнет достъп до КИ, продължава ли  същият  да получава финансово възнаграждение  като член на ДКСИ? 

Моля, на основание чл.35, ал.3 от ЗДОИ исканата информация да ми бъдепредоставена /изпратена/ на посочената  електронната поща.

Решение


Дата: 22.11.2023

По повод постъпило в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Ваше писмено заявление за достъп до обществена информация с горецитирания номер, Ви уведомявам следното:

В изпълнение на Заповед № З-173/10.05.2023 г. на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията и на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в 14-дневния срок след датата на регистриране на заявлението за достъп, взех следното решение за предоставяне на исканата обществена информация, а именно:

По Въпрос № 1

Към 13.11.2023 г. г-н Иво Великов Великов член ли е на ДКСИ?

Към 13.11.2023 г. г-н Иво Великов Великов е член на ДКСИ.

По Въпрос № 2

Към 13.11.2023 г. г-н Иво Великов Великов, в случай, че е член на ДКСИ, притежава ли валидно разрешение за достъп до класифицирана информация и до какво ниво?

Към 13.11.2023 г. г-н Иво Великов Великов не притежава валидно разрешение за достъп до класифицирана информация.

По Въпрос № 3

Отнемано ли е разрешението за достъп до класифицирана информация на г-н Иво Великов Великов? Ако да – кога- точна дата?

На 24.10.2022 г. от Председателя на ДАНС е издаден акт – Отнемане на разрешение за достъп до класифициран информация на Иво Великов.

По Въпрос № 4

В случай, че г-н Иво Великов Великов е с отнет достъп до класифицирана информация и същевременно продължава да е член на ДКСИ, присъства ли на заседанията на ДКСИ и какви функции/задачи изпълнява?

Правомощията на ДКСИ са определени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Като колегиален орган, ДКСИ решава въпросите от своята компетентност като приема решения – чл. 11 във вр. с чл. 15 от УПДКСИНА. Решенията се приемат на заседания на колегиалния орган, като това става с гласуване. Със заповед № З-450/26.10.2022 г. на председателя на ДКСИ достъпът до класифицирана информация на г-н Иво Великов е ограничен. Предвид на това, като член на ДКСИ, същият участва в заседанията  на ДКСИ по всички въпроси от съответния дневен ред, в рамките на които не се разглежда класифицирана информация, както и във всички дейности на Комисията, които не налагат достъп до класифицирана информация. Г-н Иво Великов участва и в организацията и координацията на обученията за работа с класифицирана информация и е лектор по теми в областта на сигурността на класифицираната информация. 

По Въпрос № 5

В случай, че г-н Иво Великов Великов е с отнет достъп до класифицирана информация продължава ли същият да получава финансово възнаграждение като член на ДКСИ?

Г-н Иво Великов получава трудово възнаграждение като член на ДКСИ.

 

Съгласно предпочетената от Вас форма за предоставяне на информацията и в изпълнение на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ за уведомяване за взетото решение и неговото връчване на заявителя, настоящият отговор Ви се изпраща по електронен път на посочения от Вас адрес на електронна поща.


Документи:

1 Няма описание

259

Дата Процес
16.11.2023 16:12 Подаване на заявление
16.11.2023 17:30 Изпратено към деловодна система
17.11.2023 09:15 Потвърждение от деловодна система
22.11.2023 16:08 Крайно решение (Одобрено)