Заявление от Георги Куманов до от 20.11.2023

Рег. №: 1700513272-20.11.2023 | Общинска администрация - Пловдив | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 20.11.2023 | Срок:04.12.2023

Георги Куманов |

Моля за информация дали решение № 257 на общински съвет Пловдив от 7 септември 2023 г. да позволи на кмета на община Пловдив да сключи договор за откупуване на поземлен имот с идентификатор 56784.510.1284 е изпълнено? Има ли подписан договор? Ако да, на коя дата и от кого е подписан договорът от страна на общината? По неговата сила правени ли са вече преводи към собственика на терена? Променена ли е собствеността на терена след подписването на договора? Ако не, кога се очаква това да се случи? Ако има разписан договор, то той публичен ли е и може ли да получа копие от него?

109

Дата Процес
20.11.2023 22:47 Подаване на заявление
20.11.2023 23:30 Изпратено към деловодна система