-

Заявление от Физическо лице до от 14.01.2024

Рег. №: 1705186442-14.01.2024 | Общинска администрация - Перник | Одобрено | Дата на подаване: 14.01.2024 | Срок:29.01.2024

Физическо лице |

Фирмите, извършващи енергиен одит на жилищни сгради, вписани в регистър ЗЕЕ, достъпен на адрес: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register.

Моля да получа справка за дружествата, включени в горепосочения регистър, които са извършили енергийни обследвания на жилищни сгради в Община Перник, одобрени за финансиране по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Желая справката да съдържа информация за броя извършени енергийни обследвания на всяка отделна фирма в съответната община. Питането ми се отнася само за сградите, одобрени за финансиране. Съгласно Програмата техните разходи за извършените енергийни обследвания ще бъдат възстановени. Това прави търсената от мен информация обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като се касае за публични средства.

Моля, исканата от мен информация да бъде изпратена в таблично четим вид и в законоустановения по ЗДОИ 14-дневен срок.

Решение


Дата: 29.01.2024

20

Дата Процес
14.01.2024 00:54 Подаване на заявление
14.01.2024 02:16 Изпратено към деловодна система
15.01.2024 16:30 Потвърждение от деловодна система
29.01.2024 13:29 Крайно решение (Одобрено)