Заявление от Физическо лице до от 05.02.2024

Рег. №: 1707143254-05.02.2024 | Министерство на правосъдието | Информацията не съществува | Дата на подаване: 05.02.2024 | Срок:

Физическо лице |

„… достъп до меморандума, подписан през месец май 2022 г. от МС за разбирателство между Правителството на Република България и „Базелския институт за управление“ и

…информация какви средства заплаща Правителството на Република България на „Базелския институт за управление“ по този меморандум.

Решение


Дата: 05.02.2024

на основание чл. 33 ЗДОИ, Ви уведомявам следното:

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация са уредени в Закона за достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти – чл. 2, ал. 1 ЗДОИ. Задължените да предоставят информация по ЗДОИ субекти са посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от закона. Посочените субекти, в случаите, когато попадат в обхвата на чл. 3 ЗДОИ, имат задължението да предоставят информация, която да е създадена в кръга на тяхната компетентност или да се съхранява от тях и да е налична. Обществената информация, която отговаря на първото изискване е два вида - официална и служебна. В разпоредбата на чл. 10 ЗДОИ е посочено, че официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. Служебната информация, според чл. 11 ЗДОИ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Съобразно посочената законова дефиниция, Министерството на правосъдието е задължен субект по см. на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ като държавен орган.

По отношение на поисканата със заявлението Ви информация следва да се вземе предвид, че за да е възможно съставянето на собствено мнение по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, информацията трябва да е налична, т. е. актът, съдържащ официалната обществена информация да е издаден, а служебната обществена информация вече да е събрана или създадена от задължения субект, при и по повод на неговата дейност.

Относно искания достъп до Меморандума за разбирателство между Базелския институт за управление и правителството на Република България, Ви уведомявам, че в Министерството на правосъдието не е налице подписан екземпляр от този документ и не разполагаме с данни за местонахождението на същия.

Относно исканата информация за средствата, заплащани от правителството на Република България на Базелския институт за управление по въпросния меморандум, Ви уведомявам, че до момента за сметка на бюджета на Министерството на правосъдието не са извършвани разходи на основание Меморандума за разбирателство между Базелския институт за управление и правителството на Република България.

52

Дата Процес
05.02.2024 16:27 Крайно решение (Информацията не съществува)