-

Заявление от Юридическо лице до от 08.02.2024

Рег. №: 1707399748-08.02.2024 | Областна администрация - Плевен | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 08.02.2024 | Срок:22.02.2024

Юридическо лице |

Уважаеми госпожи/господа,

Фондация Център за имиграция и интеграция, участва в реализацията на инициатива за представяне на ГРАЖДАНСКИ ПРОФИЛИ НА ИНСТИТУЦИИ с фокус мерките, които публичните институции предприемат за преход към регенеративен модел на растеж, включително за намаляване на потреблението на ограничени ресурси и техния екологичен отпечатък.

В тази връзка, на основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена информация за потреблението на ресурси за всяка от последните 4 (четири) календарни години (2020, 2021, 2022 и 2023) от вашата администрация, както следва:

1. Потребление на електроенергия – изразходваната електроенергия [количество (KWh) и стойност (лв.)]

2. Потребление на водаизразходваната вода [количество (куб.м.) и стойност (лв.)]

3. Използвана хартия [количество и стойност] – В зависимост от Вашата практика, количеството на използваната офис хартия може да бъде изразено в:

▷ брой листове, формат А4/А3 и грамаж или

▷ брой стандартни пакети (500 листа или друго количество), формат А4/А3 и грамаж, или

▷ друг измерител, който ползвате, позволяващ чрез аналитични средства да бъде приведен към еквивалент на 1 лист с формат А4, съгласно Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)[1].

В случай, че използвате офис хартия, която е 100% рециклирана или сертифицирана с екомаркировка тип I по ISO[2] (например екомаркировката на ЕС), моля отбележете количеството или дела на офис хартията с такива характеристики.

По Ваша преценка можете да изпратите и друга информация за мерките, които предприемате за по-екологосъобразно осъществяване на мисията на Вашата администрация.

След обобщение и обработка данните ще бъдат представени на платформата http://www.e-government.bg/.

Благодаря

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019D0061

[2] Като част от серията екологични стандарти ISO 14000 Международната организация по стандартизация изготви подсерия (ISO 14020) специално за етикетирането във връзка с околната среда, която обхваща три вида схеми за етикетиране. В този контекст екомаркировката от „тип I“ представлява многокритерийно етикетиране, разработено от трета страна. Примери за това на равнище ЕС са „екомаркировката на ЕС“ или, на национално или многостранно равнище, „Blaue Engel“, „Austrian Ecolabel“ и „Nordic Swan“.

23

Дата Процес
08.02.2024 15:42 Подаване на заявление
08.02.2024 15:46 Изпратено към деловодна система
08.02.2024 16:45 Потвърждение от деловодна система