Заявление от Физическо лице до от 08.03.2024

Рег. №: 1709904463-08.03.2024 | Министерство на правосъдието | Информацията не съществува | Дата на подаване: 08.03.2024 | Срок:22.03.2024

Физическо лице |

осигуряване на публичен достъп до актовете на съдилищата по реда на чл. 64 от Закона за съдебната власт

Съгласно чл.64 от ЗСВ Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

При направена проверка на интернет страницата на Районни и Окръжни съдилища е видно, че масово не се публикуват определенията на съдилищата, които са съдебни актове, както и избирателно се публикуват решенията и мотивите към тях по реда на чл. 64 от ЗСВ, като по този начин не се гарантира прозрачност в работата на съдебната система

В тази връзка моля да ми отговорите

1. Кой осъществява контрол върху съдилищата във връзка с изпълнение на тяхното задължение по чл. 64 от ЗСВ във връзка с осигуряване на публичност и прозразчност на дейността на съдебната власт.

2. На кое длъжностно лице е ангажимент /задължение да обезличи данните и да ги публикува незабавно на интернет страницата на съда.

3. По кой ред се осъществява предоставянето на съдебните актове от страна на съдиите на лицата, ангажирани да обезличат и публикуват данните.

4. Извършвани ли са проверки от страна на Министерство на правосъдието по изпълнение на задължение на съдилищата, пряко произтичащи от чл. 64 от ЗСВ и какви са резултатите от тях. В случай че са извършвани такива проверки, желая да получа в сканиран вид документа, удостоверяващ резултат от проверката/проверките.

5. Министерство на правосъдието изисквало ли е информация от страна на ВСС за осъществяван от него контрол върху изпънението на задълженията на съдилищата по чл. 64 от ЗСВН

3.Дава ли отражение на атестацията на съдебните органи и служители неизпълнението на задължението по чл. 64 от ЗСВ

4. Ангажира ли се отговорността на административните ръководители на съдилищата във връзка с неизпълнение на задължението за публикуване на актовете, постановени от съдилищата, които ръководят

Решение


Дата: 20.03.2024

Предвид обстоятелството, че Министерство на правосъдието не разполага с исканата информация, касаеща дейността на съдилищата в Република България, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), цитираните заявления за достъп до обществена информация се препращат по компетентност на Висшия съдебен съвет.

По отношение на поставените по пункт четвърти и пети от заявленията въпроси, свързани с извършвани от страна на Министерството на правосъдието проверки по отношение на изпълнения на задължения на съдилищата, пряко произтичащи от разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт и осъществяван от страна на Висшия съдебен съвет контрол върху тяхното изпълнение, на основание чл. 33 ЗДОИ, уведомявам заявителя, че исканата информация не е създавана и съхранявана в Министерството на правосъдието.

74

Дата Процес
08.03.2024 15:27 Подаване на заявление
08.03.2024 15:30 Изпратено към деловодна система
08.03.2024 17:00 Потвърждение от деловодна система
20.03.2024 10:24 Крайно решение (Информацията не съществува)